ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Το τμήμα εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών:

  • Κυκλοφοριακών συνδέσεων
  • Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
  • Εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης
  • Κυκλοφορικών επιπτώσεων

Κυκλοφοριακή σύνδεση ή έγκριση εισόδου – εξόδου απαιτείται για κάθε δραστηριότητα που βρίσκεται εκτός σχεδίου, σύμφωνα με το Β.Δ. 465/70, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/06 και ισχύει.

Η εταιρία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. – ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες (εκπόνηση σχεδίων και μελετών, διενέργεια αυτοψίας κτλ) μέχρι τη χορήγηση της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου. Κατά τη διαδικασία της κατασκευής φροντίζει με την παρουσία έμπειρων μηχανικών επί το έργω να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου η όλη κατασκευή να είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες μελέτες.