Τομέας Πρατηρίων καυσίμων – ΙΚΤΕΟ

Το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων είναι το Β.Δ 465/70, (αφορά στα πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως) και το Π.Δ 1224/81 (αφορά στα πρατήρια που χωροθετούνται εντός σχεδίου πόλεως), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Π.Δ 118/2006 (ΦΕΚ 119Α), το Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216Α) και το Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208Α). Η άδεια ίδρυσης των πρατηρίων υγρών καυσίμων έχει ορισμένη χρονική ισχύ, ενώ η άδεια λειτουργίας ισχύει επ` αόριστο.

Τα αμιγή πρατήρια υγραερίου (LPG) καθώς και τα μικτά πρατήρια καυσίμων (υγραερίου και υγρών καυσίμων) αδειοδοτούνται με βάση τις διατάξεις 595/1984 (ΦΕΚ 218Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) αδειοδοτούνται με βάση τις διατάξεις της Υ.Α οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155Β).

Τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΙΚΤΕΟ) Ελαφρών Οχημάτων - Βαρέων Οχημάτων - Μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων αδειοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 2068Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
Για όλα τα παραπάνω η εταιρία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. - ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία από την έρευνα για την καταλληλότητα του οικοπέδου, τη σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων, την υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές μέχρι την παράδοση της.